Start
images/iacf1_2.jpg

Tiga Consulting

Naszą misją jest efektywne i skuteczne realizowanie potrzeb naszych Klientów. Wszystkie nasze działania oparte są o uczciwość, rzetelność, zaufanie do Klientów, naszych Partnerów oraz samych siebie. Kreatywnie i z satysfakcją wykorzystujemy naszą wiedzę oraz doświadczenie, aby wspierać Klientów w osiąganiu założonych przez nich celów biznesowych.
 
Jesteśmy otwarci na potrzeby i sposoby pracy Klientów. Proaktywnie i ze zrozumieniem podchodzimy do zidentyfikowanych ograniczeń. Przepływ informacji oraz komunikacja z Klientami i Partnerami zawsze realizowane są rzeczowo, dzięki czemu mają oni poczucie komfortu we wspólnie realizowanych działaniach. Słuchamy i elastycznie reagujemy. Doradzamy - nie narzucamy.
 
Doświadczenie zdobyliśy w wielu projektach, realizowanych w różnych organizacjach biznesowych, administracji oraz środowiskach akademickich. Kreowaliśmy, uruchamialiśmy i realizowaliśmy projekty informatyczne, zarówno po stronie dostawców, jak i odbiorców usług informatycznych - bardzo dobrze znamy i rozumiemy obie te perspektywy. Zarządzaliśmy architekurą, organizacją i procesami IT. W ciągu ponad dziesięciu lat pracy, przeszliśmy przez wszystkie etapy projektów informatycznych o różnej skali i specyfice.
 
Mamy kompetencje w zakresie praktyk i standardów IT. Wiemy jak analizować, projektować i modelować procesy biznesowe, organizacje, wymagania oraz systemy IT. Potrafimy zarządzać zespołami oraz projektami. Znamy procesy i specyfikę funkcjonowania działów IT. Uzupełnienie naszej wiedzy i doświadczenia stanowi szerokie i analityczne spojrzenie, intuicja, rozsądek, kreatywna i proaktywna postawa oraz profesjonalizm, który mierzymy zadowoleniem naszych Klientów i Partnerów.
 
 

Nasza oferta

Procesy biznesowe
Analiza
Projekty
Procesy IT
Szkolenia

 

W każdej organizacji realizowane są procesy biznesowe, ale nie każda organizacja jest tego świadoma. Procesy biznesowe stanowią podstawę skutecznego, efektywnego i zorientowanego na cele biznesowe zarządzania organizacją. Właściwie zbudowany model procesów dostarcza m.in. odpowiedzi na pytania KTO? CO? KIEDY? JAK? DLACZEGO? Świadomość i wiedza o procesach pomagają również zdefiniować właściwe wymagania na systemy informatyczne, stąd modelowanie procesów jest w praktyce stałym elementem projektów informatycznych.

 

Nasza oferta obejmuje:

 • -   identyfikację, analizę i modelowanie procesów biznesowych, zarówno w kontekście zarządczym, jak i IT;
 • -   optymalizację procesów biznesowych, m.in. z wykorzystaniem systemów IT oraz innowacyjnych technologii;
 • -   audyt modeli i dokumentacji procesów;
 • -   budowę repozytoriów oraz tworzenie dokumentacji procesów;
 • -   doradztwo, wsparcie i nadzór przy wdrożeniach rozwiązań automatyzujących procesy biznesowe;
 • -   doradztwo, wsparcie i nadzór przy wdrożeniach procesowego podejścia do zarządzania;
 • -   szkolenia i warsztaty.

 

 

Dobrze przeprowadzona analiza biznesowa i systemowa, to podstawowy czynnik sukcesu projektu. Produkty tych analiz powinny wskazywać na potrzeby i wymagania organizacji, co z kolei przekłada się na kształtowanie zakresu, ram czasowych i finansowych projektów. Błędy na tym etapie mogą generować bardzo poważne konsekwencje w kolejnych krokach. Stąd bardzo ważne jest, aby zarówno analiza biznesowa, jak i następująca po niej analiza systemowa, zostały wykonane profesjonalnie, rzetelnie, z właściwym wyczuciem i rozumieniem organizacji.

 

Nasza oferta obejmuje:

 • -   realizację analiz biznesowych i systemowych, analizę wymagań, projekowanie systemów informatycznych;
 • -   tworzenie artefaktów analitycznych, m.in.: macierze wymagań, przypadki użycia, modele dziedziny, modele architektury systemów;
 • -   opracowywanie i wdrażanie kompletnego procesu analitycznego, wraz z wszystkimi jego produktami, w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe;
 • -   audyt procesu analizy oraz jego produktów, doradztwo, wsparcie i nadzór w trakcie realizacji analiz;
 • -   opracowywanie dokumentacji na potrzeby postępowań ofertowych (m.in. studia wykonalności, SIWZ), w tym postępowań związanych z finansowaniem z UE;
 • -   doradztwo i wsparcie w trakcie postępowań ofertowych;
 • -   szkolenia i warsztaty.

 

 

W realizacji każdego projektu najważniejsi są ludzie oraz komunikacja pomiędzy nimi. Uzupełnienie stanowią standardy i dobre praktyki - ich znajomość i właściwe, konsekwentne stosowanie dają dużą szansę na powodzenie projektu. Zanim projekt zostanie dopuszczony do realizacji, z perskeptywy organizacji, która jest jego właścicielem, kluczowe jest, aby odpowiednio go przygotować, określić m.in.: cele, biznesową zasadność realizacji, ryzyka w przypadku braku realizacji, interesariuszy, otoczenie, ograniczenia, produkty - dopiero z taką wiedzą możliwe jest odpowiedzialne podejmowanie dalszych decyzji.

 

Nasza oferta obejmuje:

 • -   wsparcie w kreowaniu, przygotowywaniu i uruchamianiu projektów (portfeli projektów) z perspektywy biznesowej, technicznej oraz formalno-organizacyjnej;
 • -   audyt projektów oraz dokumentacji projektowej;
 • -   doradztwo, wsparcie i nadzór w trakcie realizacji projektów;
 • -   zarządzanie projektami;
 • -   wdrażanie podejścia projektowego w organizacjach;
 • -   szkolenia i warsztaty.

 

 

 

Procesy IT mają bardzo duży wpływ na procesy biznesowe organizacji. Pomimo faktu, iż w większości organizacji procesy IT stanowią z założenia grupę procesów wspierających, często mają bezpośredni wpływ na kluczowe procesy biznesowe. Jest to jeden z powodów, dla którego strategia, organizacja, procesy i zespoły IT powinny być skorelowane ze strategią całej organizacji oraz dopasowane do jej celów i ograniczeń. Wyzwanie stanowi również utrzymywanie budżetu IT na akceptowanym przez organizację poziomie, zachowując ciągłość operacyjną, dostępność systemów oraz możliwość rozbudowy posiadanej infrastruktury IT.

 

Nasza oferta obejmuje:

  -   doradztwo w budowaniu i realizacji strategii IT w organizacjach;
  -   wsparcie w budowaniu i optymalizacji organizacji, procesów, zespołów IT;
  -   projektowanie i konsultowanie architektury IT organizacji;
  -   audyt IT;
  -   audyt, tworzenie oraz konsultowanie kontraktów informatycznych;
  -   doradztwo i wsparcie w zakresie zarządzania organizacją, procesami oraz zespołami IT.

 

 

 

"Są dwa rodzaje wiedzy: kiedy posiadamy wiedzę w jakimś przedmiocie lub wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje" - Samuel Johnson. Adekwatnie do wymagań, możliwości i ograniczeń naszych Klientów, przygotowujemy i prowadzimy dedykowane szkolenia i warsztaty praktyczne. Ich zakres i formę zawsze uzgadniamy z Zamawiającym, aby w 100% odpowiadały jego aktualnym oczekiwaniom. Oferta skierowana jest zarówno do organizacji, które świadczą usługi, jak i do odbiorców.

 

Nasza oferta obejmuje szkolenia i warsztaty z zakresu:

  -   analizy i modelowania procesów biznesowych;
  -   analizy biznesowej i systemowej;
  -   projektowania systemów informatycznych;
  -   notacji UML, BPMN, EPC;
  -   zarządzania projektami,
  -   tworzenia dokumentacji procesowej, analitycznej, projektowej.

 

 

Jak pracujemy

oczekiwania

Cele

 
Zanim rozpoczniemy współpracę zawsze uważnie, rzetelnie i ze zrozumieniem słuchamy naszych Klientów, identyfikujemy ich cele, wymagania i ograniczenia. Wspólnie definiujemy i potwierdzamy oczekiwane produkty. Naszą ofertę, działania, metody pracy, standardy i narzędzia przygotowujemy na miarę zidentyfikowanych potrzeb i założeń.
organizacja

Organizacja

 
Podstawą wszystkich udanych przedsięwzięć są ludzie, porządek i komfort współpracy pomiędzy nimi. Dlatego dużo uwagi poświęcamy właściciwej organizacji pracy i komunikacji. Zawsze wspólnie z Klientami określamy podstawowe założenia w tym zakresie i konsekwentnie je realizujemy. Komunikujemy się w otwarty, efektywny i jednoznaczny sposób.

standardy

Standardy

 
Pracujemy m.in. z wykorzystaniem: UML, BPMN, EPC, TOGAF, ArchiMate, PMI, PRINCE2, RUP. Zawsze uzgadniamy z naszymi Klientami stosowane standardy, uważamy, że Klienci powinni je znać, rozumieć i czuć się z nimi komfortowo, w przeciwnym wypadku ich stosowanie nie przynosi wartości dodanej. Wykorzystujemy je w sposób praktyczny, rozumiany i akceptowany przez Zamawiających. Na życzenie przygotowujemy szkolenia wprowadzające. 

narzedzia

Narzędzia

 
Wykorzystywane narzędzia na przykład Enterprise Architect, ARIS czy BizAgi zawsze konsultujemy z Klientem. Szanując polityki, stan posiadania i ograniczenia Klientów jesteśmy elastyczni i staramy się dopasować do ich wymagań. W zależności od potrzeb doradzamy Klientom narzędzia, które w różnych perspektywach mogą spełniać swoją funkcję będąc jednocześnie optymalne kosztowo. W przypadku potrzeby realizujemy warsztaty narzędziowe.
 
 
 
Klienci

Nasi klienci

 

 

 

 

 
Kontakt

Zostańmy w kontakcie Rozpocznijmy razem projekt

 
+48 22 300 13 04

biuro[at]tigaconsulting.pl

 
ul. Skarbka z Gór 61B/9
03-287 Warszawa